Back of Shi Shi Beach

Back of Shi Shi Beach - USA - 2014 - California, Oregon, Washington